Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene voorwaarden van Stichting de Proeftuinen

Versie 1.2 2018

Doelstelling:

Stichting de Proeftuinen wil dat er voor duurzame 'groene' projecten een breed draagvlak is, waarbij het de bedoeling is dat meerdere partijen samenwerken. De stichting kan hierbij een begeleidende, ondersteunende of adviserende rol spelen. Als dat draagvlak er namelijk is, is de kans voor een proces, project of kantelrichting om te slagen het grootst. Buurt, burger, overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken samen om dit te realiseren. Niet zelden neemt de stichting zelf het initiatief tot een project, of participeert rechtstreeks in een (EU) project. Een voorbeeld hiervan is de eerste Wisseltuin in Almelo en het recent afgeronde project Green Cook - local food - less waste, een internationaal project rondom voedselverspilling.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Stichting De Proeftuinen: De Proeftuinen, statutair gevestigd te Almelo, kantoor houdende te Vriezenveenseweg 60 – 7602 AJ - Almelo
  2. Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan De Proeftuinen een opdracht verleent;
  3. Opdracht: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij De Proeftuinen zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten, of waarbij een derde zich jegens De Proeftuinen verbindt werkzaamheden te verrichten.


Artikel 2 – Toepasselijkheid en privacy verklaring

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Proeftuinen werkzaamheden verricht of diensten verleent. Indien in een aanbieding of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en een geheel mee te vormen.
2.2 De Proeftuinen kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene voorwaarden vaststellen zoals de privacy verklaring  als benoemd op de website www.deproeftuinen.nl/contact , welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde soort van dienstverlening en/of activiteit, welke door De Proeftuinen zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert de inhoud van laatstgenoemde voorwaarden.
2.3 Wijzigingen in en afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of de nadere voorwaarden in de bijlage(n) zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze door De Proeftuinen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Een aanbieding, prijsopgave of iedere andere uiting van De Proeftuinen bindt De Proeftuinen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever. De overeenkomst tussen De Proeftuinen en Opdrachtgever komt tot stand nadat De Proeftuinen de Opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden van Opdrachtgever heeft aanvaard, dan wel feitelijk doordat De Proeftuinen met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.


Artikel 3 - Prijs en betaling

3.1 Tenzij anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Opdrachtgever dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen termijn, of indien niet expliciet een termijn is overeengekomen binnen de op te factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, dient Opdrachtgever voor betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na factuurdatum.
3.3 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.
3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die De Proeftuinen moet maken in verband met de incasso van een vordering op de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Proeftuinen, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan De Proeftuinen zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 5 - Geheimhouding

5.1 Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie dient in ieder geval als vertrouwelijk te worden beschouwd en behandeld indien dit als zodanig is aangeduid.


Artikel 6 - Rechten van intellectuele en auteursrecht

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Opdracht ontwikkelde materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Proeftuinen of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend, doch onder de voorwaarde als bedoeld in artikel 4.2.
Opdrachtgever zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder voorafgaand verkregen toestemming van De Proeftuinen.
6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Proeftuinen of diens licentiegevers (kunnen) bevatten. Opdrachtgever zal deze programmatuur en materialen geheim houden, niet aan derden bekend maken of in gebruik geven en slechts mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
6.4 Het is De Proeftuinen toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien De Proeftuinen door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.


Artikel 7 - Medewerking /werkzaamheden door derden

7.1 In geval medewerkers, vrijwilligers, inhuur derden, (danwel handelend onder de verantwoordelijkheid van De Proeftuinen) op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.2 Tenzij bij een overeenkomst anders is bepaald is De Proeftuinen steeds bevoegd de werkzaamheden welke in het kader van een opdracht dienen te worden uitgevoerd door derden te laten verrichten.


Artikel 8 - Beëindiging

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot (partiële) ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (een) wezenlijke verplichtingen(en) ingevolge de overeenkomst.
8.2 Indien de overeenkomst welke zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. In het geval de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, heeft geen der partijen het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij in de overeenkomst of in de bijlage(n) bij deze voorwaarden anders is overeengekomen.
8.3 Een partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien aan de andere partij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Proeftuinen zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij De Proeftuinen ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Proeftuinen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 9 - Conversie

9.1 In geval één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken, blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval treedt voor de betreffende nietige bepaling een bepaling in de plaats die zo min mogelijk afwijkt van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het doel en de bedoeling van de betreffende bepaling.


Artikel 10 - Overmacht

10.1 Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van De Proeftuinen.
10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 De Proeftuinen is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband heeft met de Opdracht en/of het uitvoeren daarvan door De Proeftuinen, tenzij de schade te wijten is aan De Proeftuinen door opzet of grove schuld.
11.2 De Proeftuinen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Indien De Proeftuinen op enig moment ondanks het in lid 1 en 2 bepaalde aansprakelijk is voor enige schade dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de Opdracht voldaan dient te worden.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart De Proeftuinen voor alle aanspraken van derden jegens De Proeftuinen wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door De Proeftuinen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door verwijtbare tekortkoming van De Proeftuinen.


Artikel 12 - Klachtenprocedure

12.1 De Proeftuinen doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten en diensten te waarborgen. Mocht een opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening van De Proeftuinen klachten hebben, dan kan deze daarover een klacht indienen bij De Proeftuinen. Informatie over de klachtenprocedure kan kosteloos worden opgevraagd bij De Proeftuinen.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen De Proeftuinen en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen De Proeftuinen en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
13.2 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.


Artikel 14 - Prijs en betaling

14.1 Voor het verrichten van werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst is Opdrachtgever De Proeftuinen een vergoeding verschuldigd. De vergoeding geschiedt op basis van tijdbesteding van verrichte diensten tegen vooraf bekend gemaakte uurtarieven, zulks met of zonder voorafgaande kostenberamingen of tegen een vooraf overeengekomen bedrag. Indien van te voren een bedrag is overeengekomen kunnen kosten die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren, apart in rekening worden gebracht. Voorafgaand aan de opdracht wordt , tenzij anders overeengekomen, een voorschot factuur verstuurd van 25% van het bedrag excl. De wettelijke BTW; deze betaling geldt als bevestiging van de overeenkomst.

14.2 Bij gebreke van een specifieke regeling is De Proeftuinen gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per één januari aan te passen al dan niet als gevolg van het wijzigingen van de afdrachtgelden aan de Stichting als bedoeld in artikel 3.1.


Artikel 15 - Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel

15.1 Iedere overeenkomst wordt door De Proeftuinen naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd. Bij de uitvoering van de overeenkomst worden de criteria van de Kwaliteitsregeling in acht genomen.
15.2 De Proeftuinen verplicht zich alle vertrouwelijke informatie (dat wil zeggen alle informatie waarvan men weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is) die hem ten gevolge van de Opdracht, Overeenkomst ter kennis komt geheim te houden voor derden.
Buiten geheimhouding valt:

  1. alle informatie, die gevraagd of vereist wordt c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten;
  2. alle informatie die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt;

15.3 De Proeftuinen heeft maatregelen getroffen om geheimhouding te verzekeren van de door haar of haar werknemers van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie.