Groene Loper Almelo

Groene Loper Almelo

De Groene Loper Almelo is in 2015 gestart met als idee alle groene initiatieven te verbinden via een groen lint door en om Almelo heen. Zo wordt de verbinding vanuit het Natuurhus, het IVN en vele andere groene initiatieven versterkt. Er zijn inmiddels ruim 20 projecten succesvol ondersteund door bijvoorbeeld bijdrages in de vorm van vouchers voor een bijenhotel, een bloemenlint, een oogstfeest, een buurtmoestuin, een bijdrage voor de moestuin van de voedselbank en nog veel meer.

De provincie Overijssel heeft gekozen voor een vervolg van enkele Groene Lopers in de provincie, waaronder Almelo. In deze fase gaat het meer om verbinden van bestaande en eventueel nieuwe groene netwerken. Met nog steeds hetzelfde doel: Almelo duurzaam groener maken! De provincie heeft anders dan in de vorige jaren bewust gezocht naar connectie en het verbinden van bestaande, gerealiseerde of nieuwe (burger) initiatieven.

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. De Groene lopers in Overijssel en ook de Groene loper Almelo heeft hier al positief aan bijgedragen om dit groen in te passen in hun leefomgeving als bijdrage voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad.

De Provincie Overijssel beveelt in haar nieuwe natuurvisie aan om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de steden. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken en faciliteren in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

Foto's Groene Loper: Jeroen Slagter