Voorwaarden het groenste idee van Almelo

Voorwaarden het groenste idee van Almelo

Prijsvraag

Het Groenste Idee van Almelo 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor deelname

 1. Inzending van het bidbook en idee voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 2. Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 3. Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 4. De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 5. Het idee moet vernieuwend zijn, exacte kopieën van andere prijsvragen worden uitgesloten van deelname.
 6. Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via info@deproeftuinen.nl
 • De inzendtermijn voor het bidbook sluit op 1 juli 2018, 00.00 uur.
 • Een te laat ingezonden bidbook wordt geweigerd, deze wordt niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
 • Iedere deelnemer, oftewel school, mag slechts 1 bidbook inzenden.
 • Het ingezonden bidbook mag zowel digitaal als in hardcopy worden ingeleverd, wilt u de aanmelding als hardcopy inleveren geef dit dan aan bij uw aanmelding.

Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • Deelname aan de wedstrijd staat voor iedere school in Almelo open.
 • De prijs in euro’s is maximaal 2.000,00 en dienst besteed te worden aan de uitvoering van het ingediende idee.
 • Een financiële onderbouwing van het idee moet zijn bijgevoegd.
 • In de onderbouwing staat ook wat de school zelf bijdraagt aan kosten-uitgave-investering.
 • In de onderbouwing staat ook hoe de deelnemer het idee meerjarig borgt in het curriculum van school, of laat zien wat daar voor nodig is.
 • In het bidbook staat omschreven wat de school wil bereiken met sociale inclusie.
 • In het bidbook staat omschreven wat de CO2 besparing is, wat er aan waterretentie bereikt is of wat er anderszins aan milieu impact bereikt is.
 • Vermeld ook de datum van aanvang van het project.

Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit vier personen, te weten: Marianne van der Steeg  (Directeur Almelo Promotie), André Hoeben (directeur AOC Oost), Hans Bouma (communicatie expert), Eric van Veluwen (voorzitter stichting de Proeftuinen). De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 1. de impact en inhoudelijke kwaliteit; 2. de originaliteit c.q. creativiteit.
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van anonieme beoordeling van de ingezonden bidbook’s.
 • Nadat de winnaar publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn / haar deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaar toegekende prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaar ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Auteursrechten en gebruik

De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van het bidbook, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de leerling worden vermeld.

Overige bepalingen

De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.

 • De winnaar voert het project geheel voor eigen rekening en risico uit.
 •  De jury en organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt tijdens de uitvoer van het project, noch daarna.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.